Algemene voorwaarden

 1. Sport4Balance [hierna: S4B] is de handelsnaam van de eenmanszaak die wordt gevoerd door mevrouw Armanda van der Veen [hierna: A. v.d. Veen].
 2. Alle opdrachten van klanten [hierna: opdrachtgevers / opdrachtgever] worden uitsluitend aanvaard door A. v.d. Veen. Het kan echter zo zijn dat het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een (andere) bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door A. v.d. Veen schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens (stilzwijgend) van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats rekening houdende met de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 3. Bij het inschakelen van derden zal A. v.d. Veen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van A. v.d. Veen voor tekortkomingen van deze derden is echter uitgesloten.
 4. v.d. Veen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. De opdrachtgever staat er voor in dat het door hem opgegeven emailadres veilig is en te gebruiken als gedegen communicatiemiddel.
 5. Deelname aan (sport-)activiteiten en gebruik van voeding geschiedt op eigen risico. Adviezen die A. v.d. Veen geeft zijn altijd vrijblijvend en zijn voor eigen risico indien deze door de opdrachtgever worden opgevolgd.
 6. v.d. Veen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever tijdens deelname aan (sport-)activiteiten.
 7. v.d. Veen is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de opdrachtgever oploopt tijdens, of als gevolg van deelname aan (sport-)activiteiten of het gebruik van voeding.
 8. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van A. v.d. Veen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij A. v.d. Veen binnen een half jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 9. De opdrachtgever vrijwaart A. v.d. Veen tegen alle aanspraken van derden en de door A. v.d. Veen in verband daarmee eventueel te maken kosten, waaronder onder meer begrepen de kosten van eventueel noodzakelijke juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door haar voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 10. Tussen A. v.d. Veen en opdrachtgever is genoegzaam helder en verklaart opdrachtgever zich ermee akkoord dat zijdens A. v.d. Veen een inspanningsverplichting bestaat en geen resultaatsverplichting. A. v.d. Veen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft zij ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen.
 11. Iedere aansprakelijkheid van A. v.d. Veen en eventuele werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar (eventueel) afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 12. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-, tenzij er aan de zijde van A. v.d. Veen sprake is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 13. Werkzaamheden worden direct na afloop van een sessie in rekening gebracht en dienen direct te worden betaald. Abonnementen of strippenkaarten voor meerdere sessies worden periodiek vooraf in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen ná factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is A. v.d. Veen gerechtigd de wettelijke rente ná het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is A. v.d. Veen gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 40,-. Bij niet-betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is A. v.d. Veen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met volledige uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van A. v.d. Veen voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 14. v.d. Veen is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en al dan niet een wachtlijst te hanteren t.b.v. haar dienstverlening. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld van een mogelijke wachtlijst en conformeert zich hier nadrukkelijk aan. A. v.d. Veen is geenszins verplicht opdrachtgever inzicht te verlenen in de door A. v.d. Veen gehanteerde wachtlijst. Opdrachtgever mag van A. v.d. Veen gedegen communicatie verwachten wanneer A.v.d. Veen haar diensten verwacht te kunnen verlenen. Mocht A. v.d. Veen haar verwachtingen wegens omstandigheden niet waar kunnen maken, dan verplicht zij zich dit duidelijk en tijdig te communiceren aan opdrachtgever.
 15. De door opdrachtgever A. v.d. Veen ingekochte diensten zijn persoonlijk (op naam gesteld) en derhalve niet overdraagbaar aan een derde dan wel derden. A. v.d. Veen is geenszins verplicht een derde dan wel derden, anders dan opdrachtgever, diensten te verlenen.
 16. Op de rechtsverhouding tussen A. v.d. Veen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 17. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van A. v.d. Veen: www.Sport4Balance.nl